Investitor Občina Vodice želi zgraditi Občinsko središče v Vodicah.

SPLOŠNO

Izvedba objekta bo potekala v 4 delih:

1

Interna cesta, v skupni izmeri območja 4.485,10 m2

Med Brniško cesto, cesto Kopitarjev trg in Vodiško cesto bo izvedena nova krožna cesta s komunalno in prometno infrastrukturo za potrebe novega Občinskega središča   ter za potrebe bodočega doma starejših občanov, novih  stanovanjskih območij na S in Z robu Občinskega središča, ki so predvideni po OPN Vodice.

V sklopu izvedbe Interne ceste se bo uredil tudi desni rob Brniške ceste od Kopitarjevega trga do Krvavške ulice, izveden bo nov hodnik za pešce.

2

Kopitarjev center in parkirišče, v skupni izmeri območja 10.692,60 m2

V osrednjem delu novega Občinskega središča bo izveden objekt Kopitarjevega centra, v katerem se bodo nahajali prostori občinske uprave, večnamenske dvorane in muzeja, prostori društev, knjižnice, zdravstvene ordinacije, poslovni in storitveni lokali, kot so lekarna, pošta, supermarket,…

V kletni etaži objekta se bo nahajala garaža z 75 PM za avtomobile in 3 PM za motorje, katere bodo uporabljali zaposleni Kopitarjevega centra.

Na zahodnem robu objekta bo izvedeno zunanje parkirišče z 95 PM za avtomobile in 15 PM za motorje. Promet znotraj parkirišč bo dvosmeren. Parkirišče bo urejeno kot parkirna površina z integriranimi otoki zelenja. Zelenje bo ustvarjalo senco v poletnih mesecih in dajalo podobo parka. Ob vzhodnem robu parkirišča bodo pasovi grmičevja z integriranimi pokritimi parkirnimi mesti za kolesa. Na parkirišču in v kleti objekta bodo izvedeni polnilci za električna vozila.

Območje znotraj Interne ceste v katerem se bo nahajal objekt Kopitarjevega centra, obstoječi objekti župnije Vodice ter po OPN predvideni dom starejših občanov, bo brez prometa za motorna vozila. Okoli objekta bo urejena zazelenjena in tlakovana površina, s poudarkom na glavnem vstopnem trgu območja – Kopitarjevem trgu ter občinskem parku z obstoječimi lipami – Parku pod lipami.

Objekt Kopitarjevega centra je organiziran kot enovit, vendar strukturiran in heterogen objekt, saj je tak pristop trajnosten (vzpostavlja razmeroma kompakten volumen s skupno kletjo) in hkrati tudi ekonomičen. Glede na svoje merilo, ki tlorisno presega okoliške objekte, je objekt na različne načine prilagojen in povezan z okoliškim merilom.

3

Rušitve

Na gradbeni parceli Kopitarjevega centra se nahajata objekta občinske uprave in zadružnega doma s kulturno dvorano. V zadružnem domu je program trgovine, pošte, prostori društev, ambulante in lekarne.

Obstoječi objekti so dotrajani,  njihova prostorska umeščenost, funkcionalna zasnova, fizična podoba in energetske karakteristike ne ustrezajo potrebam  novega občinskega središča, zato se bodo obstoječi objekti odstranili.

Programi, ki se nahajajo v obstoječem objektu, se bodo po izgradnji centra, preselili v nov objekt.

4

Ureditev javnih površin z delom Parka pod lipami (5.935,50 m2)

Ureditev bo zajemala dopolnitve obstoječega stanja na nivoju urbane opreme, zamenjave tlakov, ureditve zelenja, … na območju Vodiške ceste ob južnem robu novega Občinskega središča in območju poti proti pokopališču.

Do pričetka projektiranja je že bila pripravljena sledeča dokumentacija:

  • Za obravnavano območje je bil leta 2013 izveden javni arhitekturno urbanistični natečaj, za katerega je biro Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., Dalmatinova 11, Ljubljana prejel prvo nagrado.
  • Za naročnika je leta 2012 podjetje RB inženiring d.o.o., Visoče 30, 4290 Tržič pripravilo »Natečajno nalogo za Občinsko središče v Vodicah”. Po dokončanju natečaja je isto podjetje leta 2014 pripravilo »Projektno nalogo za Občinsko središče v Vodicah za fazi PGD in PZI«, ki predstavlja nadgradnjo natečajne naloge iz leta 2012.
  • Na obravnavanem območju velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 1/14, 8/14, 4/15, 7/19; Uradni list RS, št. 17/15) iz katerega izhaja: »Za središče naselja Vodice in pri arhitekturni urbanistični ureditvi območja je obvezno upoštevati idejno urbanistično rešitev, dopolnjeno natečajno rešitev, ki izhaja iz javnega natečaja za idejno urbanistično zasnovo območja ter projektno arhitekturno rešitev Kopitarjevega centra za občinsko središče v Vodicah, avtorjev Dekleva Gregorič arhitekti, projektiranje d.o.o., izdelano 2013.«

Marca 2016 je bila pripravljena idejna rešitev, v letu 2018 je bila zaključena izdelava investicijske dokumentacije (predinvesticijska zasnova in investicijski program).

Po izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj PGD je v letu 2020 predvidena pridobitev vseh gradbenih dovoljenj (Interna cesta, Kopitarjev center in parkirišče) ter izvedba poziva za sodelovanje v postopku javno-zasebnega partnerstva.

Omenjena natečajna rešitev, katero povzema OPN Vodice, predvideva razvoj širšega območja, ki predstavlja približno 1/6 celotnega naselja Vodic in zajema Z del Vodic oz. površine od Kopitarjevega trga ter prosta zemljišča severno med Brniško in Vodiško cesto. Natečajna rešitev, poleg predvidenega Občinskega središča, zajema tudi izvedbo doma za starejše občane, stanovanjsko območje enodružinske gradnje na severu območja ter Vodiško promenado, večnamenski tlakovan in zazelenjen zunanji prostor, ki se postavi na območje obstoječe Vodiške ceste znotraj bodoče Interne ceste, na katerega se pripenjajo drugi odprti prostori Park pod lipami, otroško igrišče znotraj župnijskega vrta in zunanja ureditev objektov cerkve sv. Marjete.

oblikovna in
funkcionalna
zasnova objekta

Objekt je oblikovno in funkcionalno zasnovan, kot pritlična baza, na kateri se razporedijo 4 volumni poimenovani A, B, C in D. Pod celotno bazo je kletna etaža z garažo.

Pritlično bazo sestavljata dva zamaknjena pravokotnika,  ki se tako ustrezno odzoveta na vzpostavitev Kopitarjevega trga in Parka pod lipami, Volumni so na pritlično bazo postavljeni v vogale in imajo enako usmerjene dvokapne strehe. Slemena streh so v geometriji obstoječega Kopitarjevega trga oziroma v geometriji veličastnega Lipovega gaja in Cerkve sv. Marjete. Zgornji dvokapni  volumni pomembno členijo objekt in ga približajo merilu  okoliških objektov kraja.

Na dveh vogalih objekta se vzpostavita široki stopnišči, kar objekt ključno poveže z zunanjim  odprtim prostorom – na eni strani s Kopitarjevim trgom in bodočim predprostorom doma za starejše občane na drugi strani. Baza po celotnem obodu vzpostavlja stik med notranjimi programi in zunanjostjo preko kontinuiranih steklenih sten pritličja.

Na strehi pritlične baze se vzpostavi terasa, ki deluje, kot razširitev in dopolnitev zunanje ureditve Kopitarjevega trga. Programi v prvi etaži se preko steklenih površin vizualno in funkcionalno povežejo s teraso. Terasa je s trgom povezana preko dveh širokih stopnišč na SV in JZ vogalu.

V objektu so 4 komunikacijska jedra, vsak volumen (program) ima enega, potekajo od garaže do zgornje etaže volumen. Dostopi do vsakega izmed komunikacijskih jeder oz. do vsakega od programov v volumnih se vršijo na treh nivojih, na nivoju garaže, nivoju parterja oz. trga in na nivoju terase – dvignjenega trga.

Prehodnost in dostopnost pritličnih programov je iz pokritih prehodov ob obodu objekta ter dveh pasaž v sredini objekta. Na SZ in JV vogalu parterja se prehodi  razširijo v dva manjša pokrita trga, ki označujeta glavna vhoda v objekt.

programska zasnova objekta

KLET

V kletni etaži so zagotovljena parkirišča za zaposlene in vsi tehnični ter pomožni prostori (skladišča, arhiv..) za vse programe v nadstropjih.

Sestavni del kletne etaže so tudi prostori mladinskega centra, ki je dostopen iz severnega trga preko vhoda v vertikalno jedro. Tako je zagotovljena tudi ustrezna “izolacija” potencialno hrupne dejavnosti.

PRITLIČJE

Baza oziroma pritličje centra zaseda trgovski in storitveni program s supermarketom ter večnamenska dvorana. Večnamenska dvorana je prostorsko zasnovana kot odprt prostor, znotraj katerega različni programi niso funkcionalno ločeni, temveč se njihova dejavnost prepleta oziroma dopolnjuje. Večnamenska dvorana predstavlja povezavo kulturnega in upravnega dela z vhodom v občino ter se navezuje tako na Kopitarjev trg kot na Park pod lipami. Na Kopitarjev trg se navezujejo še bistro ter neposredni vhod v knjižnico, preostali lokali in supermarket se navezujejo na pasaže.

VOLUMNI

V prvem nadstropju so 4 volumni, vsak s svojim programom: zdravstvene ordinacije, poslovni lokali, občina z društvi in knjižnica. Edini dvonadstropni volumen je občina z društvi, ostali so enonadstropni.

Vsak izmed volumnov nad bazo je po vseh etažah povezan z vertikalnim jedrom (stopnišče+dvigalo), kar omogoča neposreden dostop iz garažne etaže v prvi kleti, iz zunanjega javnega prostora pokritih hodnikov pritličja ter s terase, ki je s parterjem povezana preko dveh širokih stopnišč.

Terasa med volumni predstavlja odprti javni prostor, katerega del tudi predprostor pred knjižnico, kjer se odvija “čitalnica na prostem”. Prednost terase je drugačna percepcija okoliških prostorov in objektov. Omogoča bivanje “med krošnjami” lip in sproščujoče poglede nad okoliškimi objekti proti zelenemu horizontu okoliških gričev.  

Dodatne informacije